และชื้น ตลอดจนป่าดิบแล้งทั่วไป   ชอบดินร่วนปนทรายที่มีอ […]